"ՖՐԵԶԵՐԱՅԻՆ ՀԱՍՏՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ" ՍՊԸ (ԵՐՖՐԵԶ)  

Հիմնադրման տարեթիվը` - 1957 Դիտումներ - 187 Նորացված է - 01.04.2023

Ղեկավար
ՍՈԿՐԱՏ ԷԴՈՒԱՐԴԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  ՏՆՕՐԵՆ
Հասցե
ՀԱՅԱՍՏԱՆ,
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՋԱՓՆՅԱԿ,
ՖՈՒՉԻԿԻ փողոց 27/46
Հեռախոս
(+374 60) 440822
 գրասենյակ
(+374 91) 420244
 տնօրեն
Ֆաքս
(+374 10) 520443
 
Աշխատանքային օրեր և ժամեր
Երկուշաբթի 09:00 - 19:00
Երեքշաբթի 09:00 - 19:00
Չորեքշաբթի 09:00 - 19:00
Հինգշաբթի 09:00 - 19:00
Ուրբաթ 09:00 - 19:00
Էլ. փոստ
office@yerfrez.com
 
office@yerfrez.com
 
Վեբ Կայք
www
Վեբ Էջ
www
Գործունեության ոլորտ
 • ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 • ՈՉ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 • ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ՍԱՐՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
 • Առաջարկներ
  ՖՐԵԶԵՐԱՅԻՆ ՀԱՍՏՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
  Լրացուցիչ տեղեկատվություն

  "ºՐՖՐԵԶ" ՍՊԸ-Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõ٠ѳëïáó³ßÇÝáõÃÛ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ áõÝÇí»ñë³É ýñ»½»ñ³ÛÇÝ Ñ³ëïáóÝ»ñ ³ñï³¹ñáÕ ÙÇ³Ï Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÁ:   

   

  1997 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ³ñųݳó»É ¿ “America Grand Prize for Quality and Service” ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ "Sun of Gold to Excellence" áñ³ÏÇ ßù³Ýß³ÝÝ»ñÇÝ, ÇëÏ 1998 Ãí³Ï³ÝÇÝ` "International Gold and Silver Award to Quality" ¨ "Sun of Gold to Excellence" áñ³ÏÇ ßù³Ýß³ÝÝ»ñÇÝ:

   

  2000Ã.-Çó ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ¨ ³ÙµáÕç ջϳí³ñ ϳ½ÙÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá, ·áñͳéÝáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ í»ñ³Ý³Ûí»óÇÝ ÇÝãå»ë ϳ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ϳéáõóí³ÍùÁ, ϳé³í³ñÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý »ñϳñ³Å³ÙÏ»ï Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ áõ ËݹÇñÝ»ñÁ:

   

  ²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇó ëÏë³Í Ó»éݳñÏáõÃÛ³Ý µáÉáñ ç³Ýù»ñÝ áõÕÕí³Í ¿ÇÝ ë»÷³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý í»ñ³ÍÝݹÇÝ, ¹ñ³ ûåïÇٳɳóÙ³ÝÁ ¨ Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³ÝÁ, ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ïñ׳ïÙ³ÝÝ áõ ÇÝùݳñÅ»ùÇ Ýí³½»óÙ³ÝÁ: Ö³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓݳϳ½ÙÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ù»Í ÷áñÓ áõÝÇ ïíÛ³É áÉáñïáõÙ, ÇÝãå»ë ݳ¨ áñ³ÏÇ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ¨ ϳñ·³å³ÑáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ßáõϳÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ¨ í³Õí³ ûñí³ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ٳϳñ¹³ÏÇ Ýϳïٳٵ ÏáÕÙÝáñáßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ïí»óÇÝ ·áñͳñ³ÝÇÝ í»ñ³ÍÝí»É, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ý»ñϳ۳óÝ»É ÙñóáõÝ³Ï ³ñï³¹ñ³Ýù: ²Û¹ ųٳݳϳѳïí³ÍáõÙ ëÏëí»É ¿ µ³ñÓñ ×ß·ñïáõÃÛ³Ý Ýáñ 67Е25ПФ1 Ù³ÏÝÇßÇ É³ÛÝ áõÝÇí»ñë³É ýñ»½»ñ³ÛÇÝ Ñ³ëïáóÇ Ùß³ÏáõÙÁ ¨ ïíÛ³É Ùß³ÏáõÙÁ ѳçáÕáõÃÛ³Ùµ Ý»ñ¹ñí»É ¿ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç 2008 Ãí³Ï³ÝÇÝ: ²ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ å³Ñå³Ýí»óÇÝ Ùáï 100 ³ß˳ï³ï»Õ: ¼áõ·³Ñ»é³µ³ñ ϳï³ñíáõÙ ¿ÇÝ Çñ³óÙ³Ý ßáõϳÛÇ áñáÝáõÙÝ»ñÇ É³Ûݳͳí³É ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ: 2008 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ¹ñ»ó ݳ¨ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ISO 9001:2000 ѳٳϳñ·Á:  

   

  ÐÇÙÝí»Éáí ѳëïáó³ßÇÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÇ íñ³, Ù»ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ݳ˳·Í»É ¨ ³ñï³¹ñáõÙ ¿ ųٳݳϳÏÇó ¨ ÙñóáõÝ³Ï Ýáñ ïÇåÇ Ñ³ëïáóÝ»ñ, áñáÝù ûÅïí³Í »Ý áõÝÇÏ³É Ãí³ÛÇÝ ¨ ѳٳϳñ·ã³ÛÇÝ Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áí: ²Û¹ ѳٳϳñ·Ç ÙÇçáóáí ¿É ³í»ÉÇ ¿ µ³ñÓñ³óí»É ѳëïáóÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÇ ×ßïáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ûåïÇٳɳóí»É »Ý ѳëïáóÝ»ñÇ ³ñï³¹ñÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ:

   

  Ø»ñ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ý³Ë³·ÍáõÙÝ áõ ½³ñ·³óáõÙÁ áõÕí³Í ¿ áã û Ù»ñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ³ÛÉ ÉÇáíÇÝ ëå³éáÕÇ ËÇëï å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³ÝÁ: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÑÇÝÏ³Ï³Ý Ýå³ï³ÝÏÁ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ µ³ñÓñ áñ³ÏÝ ¿,  áñáí Ù»Ýù ³ß˳ïáõÙ »Ýù ëå³éáÕÝ»ñÇÝ Ù³ïáõó»É É³í³·áõÛÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ áñ³ÏÛ³É ³ñï³¹ñ³Ýù: